kuranla_bulusmak_1

KİTAP ADI: Kur’an’la Buluşmak-1 (Mealler ve Okuma Yöntemleri)

YAZARI: Rifat Oral

YAZAR HAKKINDA BİLGİ

1962’de Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Konya’da tamamladı. 1986 yılında S.Ü. İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerlik hizmetine asteğmen olarak başlayıp 1989 yılında tamamladı. 1990 yılında Konya’da açılan D.Y.B. Selçuk Eğitim Merkezine girdi ve burayı 1993 yılında başarıyla bitirdi. Aynı yıl Eğitim Merkezine asistan olarak seçildi. İki yıllık asistanlık döneminden sonra Arapça ve İslam Hukuku sahasında öğretim görevlisi olarak çalışmasına devam etti. 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığından kazandığı burs ile Ürdün’e gitti ve Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde pratik Arapça eğitimi gördü. Bir yıl içinde bitirdiği dil eğitiminden sonra Türkiye’ye geri döndü. Halen Eğitim merkezinde öğretim görevlisi olarak çalışan ORAL, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

1-el-Müsned (el-Fethur’r-Rabbâni tertibinde), Ensar Yayıncılık, Konya, 2002

2-Takribü’l-Ferâiz fi Dav’i’l-Kur’ân’i ve’s-Sünne, Ensar Yayıncılık, Konya, 2004;  (İslâm Miras Hukuku)

3-Hz. Peygamber’in Fiziki Görünüşü, Ensar yayıncılık, Konya, 2005; (Şemail ile ilgili)

4- Hz. Peygamber’in Veda Haccı, Hüner yayınevi, Konya, 2006

5-Ezberlenmesi Kolay ve Anlatımı Güzel 40 Hadis, Tekin, Konya 2007

6-Asr-ı Saadetten Günümüze Oruç ve Zekât, Tekin, Konya 2007

7-Yeni Bir Başlangıç: Ölüm ve Sonrası, Hüner, Konya 2007

8-Kur’ân’la Buluşmak (Meâller ve Okuma Yöntemleri), İrfan, Konya 2008

9-Fethu Babi’d-Dirase fi Usûli’l-Hanefiyye, Tekin, Konya 2009 (Hanefi Usûlü)

10-Hadisler Işığında Model Aile, Hale, Konya 2010

11-Peygamberimizle 27 Gün (Veda Haccı), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2010

12-Kur’ân’la Buluşmak-2 (114 Sure: Yeni Bir Dünyanın İnşası), İrfan, Konya,  2012

YAZARLA İLETİŞİM

Tel: 0 332 246 3171

KİTAP HAKKINDA BİLGİLER

BASIM YERİ: Konya

YILI: 2012

SAYFA: 132

ISBN: 978-605-62768-1-1

YAYINEVİ: İRFANDER Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği

(Aziziye Cad. Mevlana Çarşısı Kat:2 No: 201 Karatay Konya Tel-Fax: (0.332) 352 65 86

AÇIKLAMALAR

Allah’a hamd, Kitab’ı açıklayan ve güncelleyen Hz. Muhammed’e, âline ve ashabına salat ve selam ederim.

Kur’an. Allah’ın son kitabıdır ve misyonu hayatımızı değiştirmektir. Bütün kitaplar onun için vardır. O da insan için vardır, insan yaşarken (ölmeden önce) onu okumak ve anlamak zorundadır. Bu bağlamda meal ve tefsir kitapları hayatımızın önemli bir parçasını teşkil eder.

Son yıllara kadar insanlar meal okumazdı. Çünkü mealler muhtasardı ve yanlış hüküm verilme riski vardı. Bu konuda ortaya çıkan bazı menfi örnekler de bu düşünceyi kuvvetlendirdi. Günümüzde işe en çok satan ve okunan kitapların başında mealler gelmektedir. Görünen o ki korkulan gerçekleşmemiş, insanlar meal yanında tefsir ve hadis kitaplarına yönelmişlerdir. Ancak günümüzün problemi meallerden istenen faydanın hala elde edilmemesidir. Kur’an alışılmış diğer kitaplara benzemez. Onun farklı bir dizaynı ve tertibi vardır. Eğer dikkatli ve metodik okunmaz ise istenen fayda tam elde edilmez. Meal okuma ile ilgili metodolojik kitapların ve çalışmaların sayısı maalesef çok azdır, hatta yok gibidir. Yıllardır İlahiyat Fakültesi mezunlarına İhtisas Eğitim

Merkezinde meal okutan birisi olarak bu konuda önceden beri bir okuma sistemi oluşturmaya çalıştım. Yıllar geçtikçe bu sistem olgunlaştı ve Kur’an’la Buluşmak Mealler ve Okuma Yöntemleri isimli bu eserde toplandı. Bu mütevazı çalışmada mealler ve meal okumaları ile ilgili çok önemli ve hayatı bilgilere ulaşacaksınız.

Bu eser dört bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde

Meal ve İlgili Kavramlar,

Tarih Sürecinde Kur’an Meali,

Kur’an Tercümesinin Hükmü ve

Hz. Peygamber Döneminde Kur’an başlıkları ile temel bilgiler verilmektedir.

İkinci bölümde

Meal Okumanın Önemi,

Meal Okuma ile İlgili Hükümler,

Meal Okumaya Ön Hazırlık,

Meal Okuma da Tavsiye Edilen Farklı Yöntemler ve

Meal Okurken Dikkat Edilecek Hususlar işlenmektedir.

Üçüncü bölümde ise Kur’an ve meal okuma ile ilgili pratik bilgiler uygulamalı olarak verilmekte, böylece okuyucu teori bilgilerin pratiğini ve uygulama örneklerini bizzat görüp meal okumadan istenen sonuca ulaşmaktadır. Bu bölümdeki konular şunlardır:

Kur’an’ın Hedef Kitlesi Kur’an Okumanın Faziletleri

Kur’an’ı Anlamada Yardımcı Kitaplar,

Bazı Surelerin Faziletleri

Kur’an’ı Ne Kadar Sürede Anlayabiliriz?,

Bazı Uzun Sureleri Ana Konuları ve Özetleri,

Bazı Kısa Sürelerin Temel Mesajları.

Dördüncü bölümde de piyasadaki meal çalışmaları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bölümdeki konular:

Günümüzdeki Bazı Mealler,

Başarı Yönüyle Tercümeler,

Lafza Bağlılık Açısından Tercümeler,

Tercümede Başarının Sırları,

Kur’an Tercümesinde Akıcılığı Bozan Unsurlar,

Meallerde Yanlış Anlamaya Yol Açan Tercümeler, Bazı Meallerde Saptırma (Aldatıcı Tercüme),

Meallerdeki Bazı Hatalar ve Sebepleri,

Piyasadaki Mealler Hakkında Kısa Bilgi ve Tercüme Teknikleri ile İlgili Bazı Kitaplar.

Unutulmamalıdır ki meal okuma, Kur’an’ı anlamaya ilk adımdır. Meal ile birlikte tefsir, sonra da hadis, siyer ve fıkıh kitapları okunmalıdır. Okuyan bir toplum her zaman başarıyı hak eder. Çalışma bizden, başarı Allah’tandır.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM 3

A- GİRİŞ 3

B- KUR’ AN NEDİR? 3

C- MEAL İLGİLİ KAVRAMLAR 4

D- TARİH SÜRECİNDE KUR’AN MEALİ 6

1- İlk Dönemlerde Tercüme 6

2- Kur’an’ın Türkçe’ye Tercümesi 8

E- KUR’ AN TERCÜMESİNİN HÜKMÜ 10

F- HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE KUR’AN 10

1- Mekke Dönemi 10

2- Medine Dönemi 12

 İKİNCİ BÖLÜM 19

A- MEAL OKUMANIN ÖNEMİ.. 19

B- MEAL OKUMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 20

1- Abdestsiz Kur’an Okunur mu? 20

2- Abdestsiz Meal Okunur mu? 22

3- Cünüp veya Hayızlı/Nifaslı Halde Kur’an Okunur mu? 22

4- Cünüp veya Hayızlı/Nifaslı Halde Meal Okunur mu? 23

5- Bir Kişinin Cebinde Meal Taşıması Caiz mi? 23

6- Meal ile Namaz Kılmak Caiz midir? 23

C- MEAL OKUMAYA ÖN HAZIRLIK 24

D- MEAL OKUMADA TAVSiYE EDİLEN FARKLI YÖNTEMLER 27

1- OKUMA PROGRAMLARI 28

a- BİREYSEL (FERDİ) OKUMA 28

(1)- Düzenli (Programlı) Okuma 28

(2)- Düzensiz (Programsız) Okuma 28

(3)- Yüzeysel (Hızlı) Okuma 28

(4)- Derinlemesine (Yavaş) Okuma 29

(5)- Uyanık Bir Zihinle Okuma 29

(6)- Çapraz Okuma 30

(7)- İstikrai Okuma 30

(8)- Nüzul Sırasına Göre Okuma 31

(9)- Sorulu-Cevaplı Okuma 31

(10)- Kur’an’daki Kavramları Öğrenme  Gayesi ile Okuma 33

(11)- Meal Okurken Tavsiye Edilen Bazı Yöntemler 33

b- BERABER OKUMA VE MEALLİ HATİM İZLEME FORMU ‘” 33

2- DİNLEME PROGRAMI 46

3- ANLATMA/AKTARMA PROGRAMI 46

4- YAŞAMA PROGRAMI 47

5- EZBER PROGRAMI 48

E- MEAL OKURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 49

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 51

A- KUR’AN’IN HEDEF KİTLESİ.. 51

B- KUR’AN OKUMANIN F AZİLETLERİ 51

C- KUR’AN’I ANLAMADA YARDIMCI KİTAPLAR 52

D- BAZI SÜRELERİN F AZİLETLERİ 53

E- KUR’AN’I NE KADAR SUREDE ANLAYABİLİRİZ? 54

F- BAZI UZUN SÜRELERİN ANA KONULARI ve ÖZETLERİ 55

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 67

A- GÜNÜMÜZDEKİ BAZI MEALLER 67

B- BAŞARI YÖNÜYLE TERCÜMELER 69

C- LAFZA BAGLILIK AÇISINDAN TERCÜMELER 70

D- KUR’AN TERCÜMESİNDE AKICILIGI BOZAN UNSURLAR 72

1- Ayet numaraları 72

2- Deyimlerin anlaşılmadan çevrilmesi 73

3- Karmaşık ve sıkıcı cümleler 75

4- Metin düzeninin ihmal edilmesi 76

5- İki dildeki akış farkı 77

6- Parantezlerin ya da Kesme İşaretlerinin Çok Fazla Kullanılması 77

7- Garip tercümeler 77

E- MEALLERDE YANLIŞ ANLAMAYA YOL AÇAN TERCÜMELER 81

F- BAZI MEALLERDE SAPTIRMA (Aldatıcı Tercüme) 82

G- MEALLERDEKİ BAZI HATALAR ve SEBEPLERİ 85

H- MEVCUT MEALLER HAKKINDA KISA BİLGİ 88

TERCÜME TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ BAZI KİTAPLAR I04

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: EKLER 107

EK-I: KUR’AN’I ANLAMA PLATFORMU  (Genel Değerlendirme Anketi) 108

EK- 2: KISA SÜRELER ÖZELİNDE BAZI SORULAR 111

EK- 3: UZUN SÜRELER ÖZELİNDE BAZI SORULAR 115

EK- 4: FORM ÖRNEĞİ 121

SONUÇ OLARAK 122

KAYNAKLAR 123

 

 

NOT: Hakkında bilgi verilen kitaplar tanıtım amaçlıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir