kuranla_bulusmak_2

KİTAP ADI: Kur’an’la Buluşmak-2

YAZARI: Rifat Oral

YAZAR HAKKINDA BİLGİ

1962’de Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Konya’da tamamladı. 1986 yılında S.Ü. İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerlik hizmetine asteğmen olarak başlayıp 1989 yılında tamamladı. 1990 yılında Konya’da açılan D.Y.B. Selçuk Eğitim Merkezine girdi ve burayı 1993 yılında başarıyla bitirdi. Aynı yıl Eğitim Merkezine asistan olarak seçildi. İki yıllık asistanlık döneminden sonra Arapça ve İslam Hukuku sahasında öğretim görevlisi olarak çalışmasına devam etti. 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığından kazandığı burs ile Ürdün’e gitti ve Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde pratik Arapça eğitimi gördü. Bir yıl içinde bitirdiği dil eğitiminden sonra Türkiye’ye geri döndü. Halen Eğitim merkezinde öğretim görevlisi olarak çalışan ORAL, evli ve iki çocuk babasıdır.

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000733288245&sk=info

ESERLERİ

1-el-Müsned (el-Fethur’r-Rabbâni tertibinde), Ensar Yayıncılık, Konya, 2002

2-Takribü’l-Ferâiz fi Dav’i’l-Kur’ân’i ve’s-Sünne, Ensar Yayıncılık, Konya, 2004; (İslâm Miras Hukuku)

3-Hz. Peygamber’in Fiziki Görünüşü, Ensar yayıncılık, Konya, 2005; (Şemail ile ilgili)

4- Hz. Peygamber’in Veda Haccı, Hüner yayınevi, Konya, 2006

5-Ezberlenmesi Kolay ve Anlatımı Güzel 40 Hadis, Tekin, Konya 2007

6-Asr-ı Saadetten Günümüze Oruç ve Zekât, Tekin, Konya 2007

7-Yeni Bir Başlangıç: Ölüm ve Sonrası, Hüner, Konya 2007

8-Kur’ân’la Buluşmak (Meâller ve Okuma Yöntemleri), İrfan, Konya 2008

9-Fethu Babi’d-Dirase fi Usûli’l-Hanefiyye, Tekin, Konya 2009 (Hanefi Usûlü)

10-Hadisler Işığında Model Aile, Hale, Konya 2010

11-Peygamberimizle 27 Gün (Veda Haccı), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2010

12-Kur’ân’la Buluşmak-2 (114 Sure: Yeni Bir Dünyanın İnşası), İrfan, Konya, 2012

YAZARLA İLETİŞİM

Tel: 0 332 246 3171

KİTAP HAKKINDA BİLGİLER

BASIM YERİ: Konya

YILI: 2012

SAYFA: 424

ISBN: 978-605-62768-2-8

YAYINEVİ: İRFANDER Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği

(Aziziye Cad. Mevlana Çarşısı Kat:2 No: 201 Karatay Konya Tel-Fax: (0.332) 352 65 86

 

AÇIKLAMALAR

ÖNSÖZ

Allah’a hamd, onun peygamberi Hz. Muhammed’e ve aline, ashabına salat ve selam olsun. Günümüzde “Kur’an Yılı” olarak belirlenen dönemler, insanımızın Kur’an’dan uzak yaşamasının sancısı ile düzen- lenmiş, belki de biraz aceleye getirilmiş organizelerdir. Bize göre on beş asırlık süreç “Kur’an Çağı“dır ve kıyamete kadar devam edecektir. Kur’an her dönemde tek başına ayaktadır ve mücadelesini sürdürmektedir. Yapmamız gereken şey, Kur’an okumalarına devam etmek ve belli bir disiplin içinde düşünce sistemimizi oluşturmaktır.

Elinizdeki çalışma, Kur’an okumalarının ikinci kitabıdır. Bu kitapta sureler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çünkü her süre bir kitaptır. Kur’an 114 kitaptan oluşan büyük bir komplekstir. Kur’an’ın bütüncül olarak anlaşılması için her süre tek tek ele alınmış ve bu sürelerin analizleri yapılmıştır.

Buna göre

surenin temel mesajı,

surenin önemi ve fazileti,

surenin ôzeti,

sarihi arka plan,

anahtar kelimeler üzerinde durulmuştur.

Bu kitap, ansiklopedik bir özellik taşıması yönüyle belki de sahasında yazılan ilk eserdir. Kitabı kullanma ve ondan faydalanma açısından şunları sıralamak mümkündür:

Kitap 11 dersten oluşmaktadır.

Her derste Kur’an’ın yaklaşık olarak 50 sayfası incelenmekte ve analizi yapılmaktadır.

Ayrıca Kur’an surelerinin tümü konu birliği açısından 13 kısımda incelenmektedir.

Sürelerin faziletleri ile ilgili hadisler zikredilmekte ve hadislerin tahriçleri dipnotta gösterilmektedir.

Her ders ve bölümdeki sürelerin birbirleri ile olan irtibatı ve iç birliği aktarılmakta, okuyucuların dikkatleri çekilmektedir.

ilk sureler uzun olduğu için süre sonlarında konu ile ilgili hatırlatıcı sorular verilmektedir.

(Sürelerde) Anlamaya yardımcı olması için bazen Bostan ve Gülistan, Mesnevi, Hikem-i Ataiyye gibi kitaplardan konu ile ilgili hikmetli sözler ve hikayeler aktarılmaktadır.

Kitabımızın baş tarafında ise okuyucuya pratik bilgiler verilmiştir. Bunlar:

Kur’an’la ilgili genel bilgiler

Kur’an okuma programları, (ön hazırlık)

Kur’an’ı doğru anlamanın 25 yolu

Monolog değil, Kur’an’la diyalog

Bazı surelerin faziletleri

Genel hatlarıyla meal çalışma programı ve

1.Dönem meal çalışma programıdır.

Bu çalışma size Kur’an surelerini anlamada ve bütüncül olarak kavramada faydalı olacaktır. Yeter ki, düzenli olarak Kur’ an ile beraber okuyun. İsterseniz arkadaşlarınızIa birlikte haftada veya on beş günde bir, bir araya gelir ve kitaptaki programa uygun olarak Kur’an surelerini anlama çalışması yapabilirsiniz. Bunun için herkes kitaptaki ders programına uygun şekilde her hafta (veya on beş günde) belirlenen 50 sayfayı okumalı ve üzerinde düşünmelidir. Sonra belirlenen gündeki oturumda /sohbette bir kişi tarafından kitaptaki bilgiler aktarılır, konular serbest olarak tartışılır ve olgunlaştırılır.

Bu çalışmanın devamı olan kitaplarımız da en kısa zamanda hazırlanıp yayımlanacaktır. Onlar sırasıyla:

Kur’an’da Kelimeler ve Kavramlar

Kur’an’da Tarih ve İnsan

Kur’an’da Zühd ve Takva

Kur’an’da İman

Kur’an’da Ahkam’dır.

Bu seri tamamlandığında toplam yedi kitap olacaktır.

Umarım ki, söz konusu eserler, Kur’an’ı anlama ve yeniden düşünme açısından farklı bir adım olur. Çalışmak bizden, yardım ve başarı Allah’tandır. RIFAT ORAL KONYA, 2011

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ 1,

1.KUR’AN’LA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1

2.KUR’ AN OKUMA PROGRAMLARI 6

a.Ön Hazırlık 6

b.Monolog Değil, Kur’an’la Diyalog  6

c.Bazı Sürelerin Faziletleri 14

 1. Genel Hatlarıyla Meal Çalışma Programı (6 Dönem) 15
 2. Dönem Meal Çalışma Programı (Özet) 16

DÖNEM: (11 Dersten Oluşmaktadır)

BİRİNCİ DERS:

75 SAYFA-3 SÜRE 18

I-KISIM (GIRIŞ) 21

 1. Önsöz, Fatiha Suresi 22

II-KISIM (TARIH VE İNSAN) : 29

 1. Tarihsel Süreçte Yahudileşme, Bakara Suresi 31
 2. Tarihsel Süreçte Hristiyanlaşma, Al-i İmran Suresi 53

İKİNCİ DERS:

75 SAYFA-3 SÜRE 66

 1. İnsan Hakları, Nisa Suresi 68
 2. Helal – Haram Eğitimi, Maide Suresi 73
 3. Tarihsel Süreçte Müşrikleşme, Enam Suresi 79

ÜÇÜNCÜ DERS:

84 SAYFA – 5 SÜRE – 87

 1. Geçiş Dönemi, Araf Suresi 89
 2. İmtihan, Enfal Süresi, 93
 3. Pişmanlık, Tevbe (Berae) Suresi 98

III. KISIM (DIYALOG VE İNSAN) 109

 1. İnsanlarla Diyalog, Yunus Suresi 110
 2. İtaat, Hud Suresi : : 113

DÖRDÜNCÜ DERS:

69 Sayfa. 15 Süre 116

 1. Doğru Bilgi, Yusuf Suresi 118
 2. Güç ve Kuvvet, Ra’d Suresi 122
 3. Örnek İnsan, İbrahim Suresi 124
 4. Haddi Aşanlar, Hıcr Suresi 126

 IV-KISIM (İNSAN VE GÜÇ) : 129

 1. Şükür, Nahl Suresi 130
 2. Sonsuz Güç, İsra Suresi 132
 3. Zalimlerle Mücadele, Kehf Suresi 136

BEŞİNCİ DERS:

72 SAYFA – 8 SÜRE 140

 1. 19 . Allah’ın Yardımı, Meryem Suresi 142
 2. Sabır ve Zafer, Taha Süresi 14,5
 3. Hakimiyet, Enbiya Suresi 149

V-KISIM (İNSAN VE GERÇEK) 153

 1. Allah ‘ın Sembolleri, Hac Suresi 154
 2. İdeal Mümin (1), Mürninün Suresi 156
 3. İdeal Müminin Ahlakı, Nur Suresi 159
 4. Kur’an’ın Misyonu, Furkan Suresi 161
 5. Gündemi Belirlemek, Şuara Suresi 163

VI-KISIM (İNSAN VE GÜNDEM) 165

ALTINCI DERS:

71 SAYFA -11 SÜRE 166

 1. Rehberlik, Neml Suresi 168
 2. Başarı, Kasas Suresi 170
 3. Fedakarlık, Ankebut Suresi 172
 4. Tarihin Değişmesi, Rum Suresi 174
 5. İdeal Mümin (II), Lükman Suresi 180
 6. Allah’a İtaat, Secde Suresi 182
 7. Fitnelere Karşı Hazırlık, Ahzab Suresi 184

VII. KISIM (İNSAN VE NIMET) 187

 1. Vahiy Nimeti, Sebe Suresi 188
 2. Yeryüzü Nimeti, Fatır Suresi 190
 3. Peygambere Destek, Yasin Suresi 192
 4. Kurtuluş, Saffat Suresi 195

YEDİNCİ DERS:

72 SAYFA -15 SÜRE 197

 1. Hataların Tekrarlanması, Sad Suresi 199
 2. Farklılıklar, Zümer Suresi 201
 3. İdeal Mümin (III), Mü’min (Ğafir) Suresi 203

VIII. KISIM (İNSAN VE SORUMLULUK) 207

 1. Mesaj, Fussilet Suresi 208
 2. İstişare, Şura Suresi 211
 3. Hatalar, Zuhruf Suresi 213
 4. Sorgulama, Duhan Süresi 216
 5. Kıyamete Hazırlık, Casiye Suresi 218
 6. Kavimlerin Helakı, Ahkaf Süresi., , 220

IX-KISIM (İNSAN VE BAŞARI) 223

 1. Peygamber Örnekliği, Muhammed Suresi 224
 2. Allah’ın Yardımı, Fetih Süresi., 226
 3. Davranış Biçimi, Hucurat Suresi 231
 4. Kavimlerin Helakı (Il), Kaf Suresi 233
 5. Diriliş ve Hesap, Zariyat Suresi 235
 6. Diyalog ve Strateji, Tur Suresi 237

SEKİZİNCİ DERS:

35 SAYFA -14 SURE 239

 1. Destek, Necm Suresi 241
 2. Kavimlerin İsyanı, Kamer Suresi 243
 3. Allah’ın Nimeti, Rahman Suresi 245

X-KISIM (İNSAN VE AHLAK) 249

 1. Kıyamete Hazırlık (11), Vakıa Suresi 250
 2. Başarı, Hadid Suresi 252
 3. Hakkın Korunması, Mücadele Suresi 254
 4. Yahudi İsyanı, Haşr Suresi 257
 5. Dostluk, Mümtehine Suresi 262
 6. Cihat, Saff Suresi 264
 7. Sorumluluk, Cuma Suresi 266
 8. Şahsiyet, Münafikün Suresi 268
 9. Hırs, Teğabun Suresi 270
 10. Ayrılık ve Takva, Talak Suresi 272
 11. Allah’a ve Peygambere İtaat, Tahrim Suresi 274

DOKUZUNCU DERS:

24 SAYFA -14 SÜRE 276

XI-KISIM (İNSAN VE DEĞİŞİM) 279

 1. Allah’ın Hakimiyeti, Mülk Suresi 280
 2. Vahiy ve Destek, Kalem Suresi : 283
 3. Kıyamete Hazırlık (II), Hakka Suresi 285
 4. Doğunun ve Batının Rabbi, Mearic Suresi 287
 5. Sabır ve Dua, Nuh Suresi 289
 6. Etkileşim, Cin Suresi · 291
 7. Takva, Müzzemmil Suresi 294
 8. Tebliğ, Müddessir Suresi 296
 9. Yaklaşan Felaket, Kıyamet Suresi · 300
 10. Yaratılış, İnsan (Dehr) Suresi 302
 11. Değişim, Mürselat Suresi 304

GİRİŞ: AMME CÜZÜ

XII. KISIM (İNSAN VE GELECEK) 309

 1. Zaman, Nebe Suresi 310
 2. Hesap, Naziat Suresi 312
 3. Tebliğ ve Müstekbirler, Abese Suresi 314

ONUNCU DERS: 316

 1. Kıyametin Dehşeti, Tekvir Süresi 318
 2. Hesap Günü, İnfitar Suresi · 320
 3. Ticaret Ahlakı, Mutaffifin Suresi 322
 4. Kıyamet Sonrası, İnşikak Suresi 324
 5. Zalimlerin Sonu, Buruc Suresi 326
 6. Allah’ın Gücü, Tarık Suresi · 331
 7. Allah’ın Yüceliği, A’la Suresi 333
 8. Kıyametin Yıkıcı Gücü, Ğaşiye Suresi 336
 9. Sıkıntıdan Kurtuluş, Fecr Suresi 337
 10. Mekke’den Gelen çağrı, Beled Suresi 339
 11. Allah’ın Nimetleri, Şems Suresi 341
 12. Sorumluluk, Leyl Suresi 343

XIII. KISIM (İNSAN VE KULLUK) 345

 1. Allah’ın Yardımı, Duha Suresi 346
 2. Risaletin Hakimiyeti, İnşirah Suresi 350
 3. Kutsal Bölgeler, Tin Suresi 352

ON BİRİNCİ DERS:

7 SAYFA -19 SURE 354

 1. Kitap ve Tağut, Alak Suresi 356
 2. Kur’an’ın Önemi, Kadir Suresi 358
 3. Düşünce Gelişimi, Beyyine Suresi 360
 4. Büyük Deprem, Zilzal Suresi 362
 5. Cihat Hazırlığı, Adiyat Suresi 365
 6. Büyük Patlama, Kari’a Suresi 367
 7. Servet ve Hesabı, Tekasür Suresi 369
 8. Zaman ve Başarı, Asr Suresi 371
 9. Mal ve Ahlak, Hümeze Suresi 373
 10. Allah’ın Yardımı, Fil Suresi 375
 11. Açlık ve Tehlike, Kureyş Suresi 385
 12. İnfak ve Kulluk, MaUn Suresi 389
 13. Nimet ve Kulluk, Kevser Suresi 391
 14. Yol Ayırımı, Kafirun Suresi 393
 15. Allah’ın Yardımı ve Zafer, Nasr Suresi 398
 16. Karanlıkların Sonu, Leheb Suresi 400
 17. Tevhid İnancı, İhlas Suresi 405
 18. Sıkıntılardan Allah’a Sığınmak, Felak Suresi 409
 19. Şeytandan Allah’a Sığınmak, Nas Suresi 411

 

EK: KUR’ AN-I KERİM’İ DOĞRU ANLAMANIN 25 YOLU 413

KAYNAKLAR, 421

 

 

NOT: Hakkında bilgi verilen kitaplar tanıtım amaçlıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir